Rinda Umutima Wawe kuruta ibindi byose birindwa

“Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari ho iby’ubugingo bikomoka” (Imigani 4:23)
Ubwenge bwawe ni urugi rw’umwuka wawe w’umuntu kandi amagambo yose cyangwa ibitekerezo wemerera kujya mu bwenge bwawe, utabisuzumye, bijya mu mwuka wawe. Iyi niyo mpamvu ugomba kuyungurura ibitekerezo byawe kandi ukarinda umutima wawe, kuko mu mutima wawe ariho iby’ubugingo biba.

Buri munsi, twumva amagambo, tukabona ibintu, ndetse tukanasoma amakuru atandukanye, mabi cyangwa meza. Ukeneye kurinda umutima wawe ndetse ntiwemerere umwuka wawe kwakira no kwita ku makuru mabi atuzaho ava mu isi. Anga guhindurwa cyangwa kuyoborwa n’ikintu icyo aricyo cyose wumva, wiyumvamo cyangwa ubona kidahuye n’ibiri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo.

Urugero, ibyo ibinyamakuru bihora bivuga muri iyi minsi ni ibibazo by’ubukungu, bateganya ko bizarushaho gukomera mu bihugu bindi byinshi kw’isi. Umusaruro ubivamo ni uko benshi batakaje ukwizera, batazi icyo gukora kugira ngo bahunge ibyo bibazo by’ubukene no kutihaza. Uko biri rero, ibyo ntaho bihuriye nawe, rero ntubyiteho. Yobu 22:29 agira ati, “Nibakugusha uzavuga uti hariho ikimbyutsa…” Aho kwemerera amakuru mabi nk’ayo azana ubwoba muri wowe, vuga uti “Ibyo si ibyanjye. Nkorera mu isi yo guhazwa bitangaje kuko ndi umwana w’Imana ; umuragwa w’Ushobora byose, ndetse n’umuraganwa na Kristo. Rero, sinshobora gukandamizwa mu buzima.”

Ntugacumbikire ibitekerezo bipfuye, kuko iyo ubikoze bibyutsa ubwoba muri wowe. Koresha Ijambo ry’Imana nk’akayunguruzo ko guhagarika ibyo bitekerezo bibi ntibyinjire mu “bubiko” bw’umutima wawe. Ujye uba maso wite ku kurinda umutima wawe. Ubuzima bwawe uyu munsi ni urubuto rw’ibitekerezo n’amagambo byawe. Ibitekerezo wemerera bizamuka mu magambo uvuga, ariyo mpamvu Ijambo ritubwira guhindura imitekerereze yacu : “Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya…” (Abaroma 12:2).
Uko guhinduka gutangirira mu biri mu bitekerezo byawe. Anga ibitekerezo by’ubwoba, uburwayi, ubukene, agahinda, ndetse no gutsindwa. Wakire ibitekerezo by’ubutsinzi, kunesha, ubuzima buzira umuze, gutera imbere, ibyishimo, ndetse no kunyurwa n’umwuzuro biva mw’Ijambo ry’Imana.

Isengesho
Ijambo ni ubuzima bwanjye, kandi rizakomeza kuyobora umutima wanjye ritange umusaruro w’ibyo rivuga muri jye, mu Izina rya Yesu. Amen.

  Inkuru Bijyanye
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tanga Igitekerezo
  • Andika Hano

  • Bethesda Audio
    inyigisho


    BETHESDA HOLY CHURCH


    G 9 Avenue Gisozi, Kigali RW   I  Phone: +250.788.519.044  / +250.788.478.487   I  Email : info@bethesdaholychurch.com

    CONTACT US